Teledat USB 2 a/b und baugleiche Modelle

(AVM Fritz!X USB und Fritz!X PC v2/v3, 1&1 NetXXL)